بخش بندی شبیه سازی مقالات برق قدرت برای دروس کنترل توان راکتیو، الکترونیک قدرت،کیفیت توان، انرژی های نو، بهره برداری از سیستم های قدرت، رله و حفاظت، دینامیک سیستم های قدرت، تئوری جامع ماشین های الکتریکی، ادوات فکتس، مباحث ویژه و کنترل مدرن

بخش بندی شبیه سازی مقالات برق قدرت برای دروس کنترل توان راکتیو، الکترونیک قدرت،کیفیت توان، انرژی های نو، بهره برداری از سیستم های قدرت، رله و حفاظت، دینامیک سیستم های قدرت، تئوری جامع ماشین های الکتریکی، ادوات فکتس، مباحث ویژه و کنترل مدرن

برای ارجاع به درس مورد نظر و دیدن مقاله ها بر روی تصویر زیر دروس کلیک کنید . تمامی این مقاله ها در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

     

     

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدبه منظور دریافت مقاله و یا شبیه سازی, کد مورد نظر را به همراه ایمیل خود از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام ارسال کنید:


 :  ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون تلگرام زیر کلیک کنید و یا از طریق شماره بالا در واتس آپ ارتباط برقرار کنید

 لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های برق قدرت درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت (reactive power control)  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده کنترل توان راکتیو بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت  درس الکترونیک قدرت (Power Electronics) :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده الکترونیک قدرت بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس کیفیت توان الکتریکی (power quality)  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده کیفیت توان بر روی تصویر زیر کلیک کنید لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس بررسی و شناخت انرژی های نو (Renewable Energy Studying and Understanding)   :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده بررسی و شناخت انرژی نو بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس بهره برداری از سیستم های قدرت ( Power Generation, Operation and Control ) :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده بهره برداری از سیستم های قدرت بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس ادوات فکتس  ( Flexible AC Transmission Systems)   (FACTS) :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده ادوات فکتس بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی ( Analysis of electric machinery )  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده تئوری جامع ماشین های الکتریکی بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس  دینامیک سیستم های قدرت  (  dynamic analysis of power system  )  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده دینامیک سیستم های قدرت بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس کنترل مدرن ( Modern control)  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده کنترل مدرن بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس رله و حفاظت ( Relays and protection)  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده رله و حفاظت بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس مباحث ویژه ( SPECIAL CURENT POWER ENGINEERING)  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده مباحث ویژه بر روی تصویر زیر کلیک کنیدلینک ثابت نمونه هایی از مقاله های شبیه سازی شده برق قدرت درس عایق و فشار قوی ( High Voltage Engineering Fundamentals)  :

برای ارجاع به مقالات شبیه سازی شده عایق و فشار قوی بر روی تصویر زیر کلیک کنیدشبیه سازی الکترونیک قدرت٬ بخش بندی شبیه سازی مقالات برق قدرت

بخش بندی شبیه سازی مقالات برق قدرت

شبیه سازی مقالات برق٬ شبیه سازی مقالات درس ادوات فکتس٬ شبیه سازی مقالات درس انرژی های نو٬

شبیه سازی مقالات درس بهره برداری از سیستم های قدرت٬

شبیه سازی مقالات درس دینامیک در سیستم های قدرت٬

شبیه سازی مقالات درس دینامیک سیستم های قدرت٬ شبیه سازی مقالات درس رله و حفاظت٬

شبیه سازی مقالات درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت٬ شبیه سازی مقالات درس کنترل مدرن٬

شبیه سازی مقالات درس کیفیت توان در سیستم های الکتریکی،شبیه سازی مقالات برق٬

شبیه سازی مقالات  ادوات فکتس٬ شبیه سازی مقالات  انرژی های نو٬ شبیه سازی مقالات  بهره برداری از سیستم های قدرت٬

شبیه سازی مقالات دینامیک در سیستم های قدرت٬

شبیه سازی مقالات درس دینامیک سیستم های قدرت٬ شبیه سازی مقالات  رله و حفاظت٬

شبیه سازی مقالات  کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت٬ شبیه سازی مقالات  کنترل مدرن٬

شبیه سازی مقالات کیفیت توان در سیستم های الکتریکی، فروش شبیه سازی مقالات برق٬

فروش شبیه سازی مقالات درس ادوات فکتس٬ فروش شبیه سازی مقالات درس انرژی های نو٬

فروششبیه سازی مقالات درس بهره برداری از سیستم های قدرت٬

فروش شبیه سازی مقالات درس دینامیک در سیستم های قدرت٬

فروش شبیه سازی مقالات درس دینامیک سیستم های قدرت٬

فروش شبیه سازی مقالات درس رله و حفاظت٬

فروششبیه سازی مقالات درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت٬

فروش شبیه سازی مقالات درس کنترل مدرن٬

فروششبیه سازی مقالات درس کیفیت توان در سیستم های الکتریکی ،

بخش بندی شبیه سازی مقالات برق قدرت

بخش بندی شبیه سازی مقالات برق قدرت

بخش بندی شبیه سازی مقالات برق قدرت

simulinkpaper simulinkpaper simulinkpaper simulinkpaper  + simulinkpaper + simulinkpaper +simulinkpaper+ simulinkpaper  simulinkpaper.com+simulinkpaper.com+ simulinkpaper simulinkpaper simulinkpaper.com, simulinkpaper.com ,simulinkpaper.com

سیمولینک پیپر + سیمولینک پیپر + سیمولینک پیپر سیمولینک پیپر سیمولینک پیپر سیمولینک پیپر سیمولینک پیپر + سیمولینک پیپر

سیمولینک پیپر دات کام + سیمولینک پیپر دات کام  + سیمولینک پیپر دات کام  سیمولینک پیپر دات کام  سیمولینک پیپر دات کام 

بیه سازی مقاله عایق و فشار قوی , شبیه سازی مقاله عایق و فشار قوی , شبیه سازی مقاله عایق و فشار قوی

شبیه سازی پروژه عایق و فشار قوی , شبیه سازی پروژه عایق و فشار قوی , شبیه سازی پروژه عایق و فشار قوی

خرید پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , خرید پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , خرید پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی

فروش پروژه عایق و فشار قوی , فروش پروژه عایق و فشار قوی , فروش پروژه عایق و فشار قوی

فروش پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , فروش پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , فروش پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی

شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب

شبیه سازی پروژه های برق قدرت شبیه سازی پروژه های برق قدرت شبیه سازی پروژه های برق قدرتشبیه سازی پروژه های برق قدرت

پروژه ها برای درس های پردازش سیگنال، مخابرات پیشرفته، تئوری آشکارسازی، تئوری تخمین، سیستم های طیف گسترده،مخابرات ماهواره و مخابرات سیار

پروژه ها برای درس های پردازش سیگنال، مخابرات پیشرفته، تئوری آشکارسازی، تئوری تخمین، سیستم های طیف گسترده،مخابرات ماهواره و مخابرات سیار

به منظور دریافت مقاله و یا شبیه سازی, کد مورد نظر را به همراه ایمیل خود از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام ارسال کنید:

 :  ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶

Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما


حتما قبل از ارسال مقاله برای استاد با ادمین سایت مشورت نمایید

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات تخمین کانال کلمه تخمین کانال را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

====================================

مقاله های دارای ترجمه و شبیه سازی

====================================

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۷ با عنوان 

ارائه یک پیش کدگذاری با انرژی کارامد برای سیستم های موج میلی متری

۲۰۱۷ Machine Learning Inspired Energy-Efficient Hybrid Precoding for MmWave Massive MIMO Systems

شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۷ تابع می باشد.

گزارش فارسی==> ترجمه + پاورپوینت + توضیح کدها

۹۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۷ با عنوان 

کار بر روی پایلوت OFDM و وزن دهی گراف سلول ها در سیستم های مایمو چندسلولی 

۲۰۱۷ Weighted graph coloring based pilot decontamination for multi-cell massive MIMO system

شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۵ تابع می باشد.

گزارش فارسی==>ترجمه + پاورپوینت + توضیح کد ها

۹۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۶

تخمین کانال به صورت وفقی برای سیستم های OFDM مایمو آکوستیک زیر آب

مناسب برای پردازش سیگنال، تئوری تخمین، فیلتر وفقی

۲۰۱۶ ADAPTIVE CHANNEL ESTIMATION FOR UNDERWATER ACOUSTIC MIMO OFDM SYSTEMS

دارای گزارش کار مفصل و پاورپوینت ارائه

می توانید فایل پاورپوینت را از لینک زیر دانلود نمایید

channel estimation ppt

۹۸ هزار تومان

۹۸,۰۰۰ تومان – خرید

====================================

ترجمه و شبیه سا زی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

آشکارسازی چندکاربره مبتنی بر سنجش فشرده دینامیک برای آپلینک سیستم های دسترسی چندگانه غیر متعامد 

۲۰۱۶ Dynamic Compressive Sensing Based Multi-User detection for uplink grant-free NOMA

شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۴ فایل اصلی و ۱ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

گزارش فارسی ==> ترجمه قسمت های مهم مقاله+ فایل مقاله فارسی آماده ارائه

۹۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت پایان نامه انگلیسی ۲۰۱۵

بررسی رفتار سیگنالینگ OFDM و افزایش پهنای باند با استفاده از تجمع حامل

۲۰۱۵ Performance Analysis of OFDM and Bandwidth Extension using Carrier Aggregation (CA)

دارای ترجمه فارسی کامل و نتایج شبیه سازی دقیق

گزارش فارسی ==> ترجمه مقاله +پاورپوینت

۹۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ مخابرات بیسیم

سیگنال های حیاتی – مهندسی پزشکی

به همراه ترجمه و گزارش کار و فایل پاورپوینت ارائه

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

SIMPLE Stable Increased-throughput Multi-hop Protocol for Link Efficiency in Wireless Body Area Networks

گزارش فارسی ==> New

به همراه مقاله فارسی قابل ارائه

۹۸ هزار تومان

====================================

شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۳ با عنوان مدلسازی کانال برد بلند زیر آب 

مناسب برای درس مخابرات پیشرفته و فیلتر تطبیقی و تئوری تخمین

====================================

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه انگلیسی ۲۰۱۳

شبیه سازی اهداف رادار دهانه مصنوعی SAR

۲۰۱۳ Synthetic Aperture Radar Simulation for Point and Extended Target

دارای ترجمه و شبیه سازی

۹۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۸ با عنوان

سنجش طیف در رادیوشناختی به منظور دسترسی به مدلی برای آشکارسازی چندگانه

۲۰۱۸ Spectrum Sensing in Cognitive Radio Multi-detection Techniques based Model

دارای ترجمه فارسی و گزارش شبیه سازی

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

====================================

ترجمه و پاورپوینت و  شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

حذف اثر جمینگ خطی و غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن و پریودوگرام

مخابرات، رادار، جمینگ، فیلتر کالمن، رادیو شناختی

Chen -Anti-chirp-jamming communication based on the cognitive cycle

دارای ترجمه کامل و پاورپوینت ارائه

۹۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت پایان نامه ۲۰۱۱ با عنوان

۲۰۱۱ embedding data in an audio signal, using acoustic OFDM

گزارش فارسی==> ترجمه و گزارش کار (۵۰ صفحه) + پاورپوینت ارائه

۹۸ هزار تومان

====================================

ترجمه و گزارش کار و شبیه سازی مقاله

مقایسه ی همسان سازهای   PPC و LE و DFE بر اساس مدل کانال ساده ی زیر آب

۲۰۰۴ Differences Between Passive-Phase Conjugation

دارای گزارش مفصل فارسی ۵۰ صفحه ای

۹۸ هزار تومان

====================================

مقاله ها ۲۰۱۷ دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================

جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی از طریق شماره ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ با عنوان 

ردیابی سریع رفتار کانال مخابراتی برای سیستم های مسیو مایمو در فرکانس تراهرتز

۲۰۱۷ fast channel tracking for terahertz beamspace massive MIMO systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۷ تابع می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==> فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ با عنوان 

بررسی و آنالیز عملکرد سیستم های مسیو مایمو با مبدل آنالوگ به دیجیتال ترکیبی در کانال های دارای فیدینگ رایسی

۲۰۱۷ Performance analysis of mixed-ADC massive MIMO systems over Rician fading channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۹ فایل اصلی برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

گزارش فارسی==> report

۸۸ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ با عنوان 

طراحی آشکارساز نزدیک به بهینه بر مبنای سنجش فشرده در سیستم های مایمو با مدولاسیون فضایی

۲۰۱۷ Near-Optimal Signal Detector Based on Structured Compressive Sensing for Massive SM-MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۱ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==> فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

مقاله ها ۲۰۱۶ دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================


جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی از طریق شماره ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

محاسبه نرخ دست یافتنی برای کانال های مایمو مقیاس بزرگ با محوشدگی رایسی با درنظرگرفتن نقص در سخت افزار

۲۰۱۶ Achievable Rate of Rician Large-Scale MIMO Channels with Transceiver Hardware Impairments

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۶ فایل اصلی و ۳ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

تخمین کانال برای سیستم های مایمو موج میلیمتری با پیش کدگذاری ترکیبی در کانال های انتخابگر فرکانس

۲۰۱۶ Channel Estimation for Millimeter-Wave Massive MIMO with Hybrid Precoding over Frequency-Selective Fading Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۲ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

انتخاب بیم شبه بهینه در سیستم های مایمو موج میلی متری

۲۰۱۶ Near-Optimal Beam Selection for Beamspace MmWave Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۲ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

کدبوک وفقی برای فیدبک کانال در سیستمهای مایمو با تقسیم فرکانسی

۲۰۱۶ AoD-Adaptive Subspace Codebook for Channel Feedback in FDD Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۲ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

بررسی بازدهی طیفی سیستم های مایمو با ADC های با رزولوشن کم

۲۰۱۶ On the Spectral Efficiency of Massive MIMO Systems with Low-Resolution ADCs

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۱ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

  بررسی کارامدی انرژی برای پیش کدگذاری آنالوگ و دیجیتال برای سیستم های مایمو موج میلیمتری با آنتن های آرایه ای بزرگ

۲۰۱۶ Energy-Efficient Hybrid Analog and Digital Precoding for mmWave MIMO Systems with Large Antenna Arrays

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۲ فایل اصلی و ۶ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

گزارش فارسی==> report

۷۸ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

پیش کدگذاری مبتنی بر SSOR با بار محاسباتی کم در سیستم های مایمو

۲۰۱۶ Low-Complexity SSOR-Based Precoding for Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله متوسط بوده و دارای ۴ فایل اصلی و ۸ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

تخمین کانال مبتنی بر سنجش فشرده در سیستم های با تقسیم فرکانسی 

۲۰۱۶ Structured Compressive Sensing-Based Spatio-Temporal Joint Channel Estimation for FDD Massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله متوسط بوده به طوری که دانشجو با کمی تلاش می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای ۳ فایل اصلی و ۸ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

طراحی سیستم مایمو با مدولاسیون غیرمتعامد برای ارسال بسته در اینترنت اشیا در نسل پنجم مخابرات و موبایل

۲۰۱۶ MIMO-NOMA Design for Small Packet Transmission in the Internet of Things

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۳ فایل اصلی و ۳ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

تخمین کانال برای سیستم های موج میلیمتری در شبکه های شلوغ

۲۰۱۶ Channel Estimation for mmWave Massive MIMO Based Access and Backhaul in Ultra Dense Network

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۲ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان 

بررسی کارایی طیفی  سیستم های مایمو با قیدهای مکانی

۲۰۱۶ On the Spectral Efficiency of Space-Constrained Massive MIMO with Linear Receivers

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۳ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان

تخمین کانال در فضای بیم برای سیستم های موج میلیمتری مایمو با آنتن های آرایه ای لنز

۲۰۱۶ Beamspace Channel Estimation for Millimeter-Wave Massive MIMO Systems with Lens Antenna Array

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۴ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان

ردیابی رفتار کانال برای سیستم های مایمو موج میلی متری

۲۰۱۶ Priori-Aided Channel Tracking for Millimeter-Wave Beamspace Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۴ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ با عنوان

تخمین کانال در فضای بیم برای سیستم های موج میلیمتری مایمو سه بعدی مبتنی بر  لنز

۲۰۱۶ Beamspace Channel Estimation for 3D Lens-Based Millimeter-Wave Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۷ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

مقاله ها ۲۰۱۵ دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================


جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی از طریق شماره ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

دستیابی به اطلاعات فرستنده برای کانال های مایمو با تقسیم فرکانسی

۲۰۱۵ Joint CSIT Acquisition Based on Low-Rank Matrix Completion for FDD Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. دارای ۱ فایل اصلی و ۲ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

آشکارسازی سیگنال بر اساس روش گوس سایدل برای آپلینک در سیستم مایمو چند کاربره

۲۰۱۵ Low-Complexity Soft-Output Signal Detection Based on Gauss-Seidel Method for Uplink Multi-User Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۸ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

تخصیص پایلوت در سیستم های مایمو چندسلولی 

۲۰۱۵ Graph Coloring Based Pilot Allocation to Mitigate Pilot Contamination for Multi-Cell Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۳ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

تخمین تطبیقی کانال و فیدبک برای سیستم های مایمو با تقسیم فرکانسی بر مبنای تنکی(اسپارسی) فضایی

۲۰۱۵ Spatially Common Sparsity Based Adaptive Channel Estimation and Feedback for FDD Massive MIMO 

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۳ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

فیدبک کانال تفاضلی در سیستم های مایمو بر مبنای سنجش فشرده

۲۰۱۵ Compressive Sensing-Based Differential Channel Feedback for Massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۳ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

آنالیز عمودبودن کانال های مایمو تنک در حوزه زمان

۲۰۱۵ Asymptotic Orthogonality Analysis of Time-Domain Sparse Massive MIMO Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۳ فایل اصلی برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

ظرفیت ارگودیک سیستم های مایمو نوری در کانال های نویزی

۲۰۱۵ On the Ergodic Capacity of MIMO Free-Space Optical Systems Over Turbulence Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله متوسط بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای ۲ فایل اصلی و ۸ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

طراحی سیستم دسترسی چندگانه غیرمتعامد در سیستم های نسل ۵

 ۲۰۱۵ Non-Orthogonal Multiple Access for 5G_Solutions, Challenges, Opportunities, and Future Research Trends

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۳ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

ظرفیت کارامد سیستم های مخابراتی در کانال های با محوشوندگی κ–μ

۲۰۱۵ Effective capacity of communication systems over κ–μ shadowed fading channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۴ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

تخمین کانال و فیدبک برای سیستم های تقسیم فرکانسی 

۲۰۱۵ Block compressive channel estimation and feedback for FDD massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۱ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

تخمین کانال و فیدبک به صورت همزمان برای سیستم های با تقسیم فرکانسی مایمو

۲۰۱۵ Joint Channel Estimation and Feedback with Low Overhead for FDD Massive MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۵ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

سنجش فشرده بر مبنای آشکارسازی چندکاربره 

۲۰۱۵ Compressive Sensing Based Multi-User Detection for Uplink Grant-Free Non-Orthogonal Multiple Access

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۲ فایل اصلی و ۰ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

تخمین کانال های همبسته فضایی مبتنی بر آشکارسازی مرحله به مرحله در سیستم های مایمو

۲۰۱۵ Spatially Correlated Channel Estimation Based on Block Iterative Support Detection for Massive MIMO

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۴ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

تحلیل نرخ کارآمد در سیستم های مایمو در کانال های با محوشدگی alpha-mu

۲۰۱۵ Effective Rate Analysis of MISO Systems over alpha-mu Fading Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۶ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

بازسازی کانال های اسپارس دینامیک

۲۰۱۵ Structured Matching Pursuit for Reconstruction of Dynamic Sparse Channels

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۶ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ با عنوان 

تخمین کانال در سیستم مایمو بر اساس آشکارسازی تکه تکه و عملیات مرحله ای

۲۰۱۵Massive_MIMO_Channel_Estimation_Based_on_Block_Iterative_Support_Detection

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۶ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ مخابرات سیار – خوشه بندی با انرژی بهینه در شبکه بیسیم همگن

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

ddeec-algorithm-based-on-fuzzy-logic-approach-for-optimizing-energy-management-in-heterogeneous

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

گزارش فارسی توضیح کدهای شبیه سازی این مقاله نیز موجود است

۷۰ هزار تومان

====================================

سمینار ۶۰ صفحه ای مخابرات ماهواره ای

با عنوان:

چگونگی شبکه نمودن ماهواره ها در باند لئو

ماهواره ایریدیوم

====================================

سمینار مخابرات ماهواره ای

با عنوان:

ردگیری اهداف در ماهواره های باند لئو با استفاده از فیلتر کالمن و الگوریتم IMM

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ مخابرات بیسیم با عنوان:

آنالیز و بهیود الگوریتم LEACH در شبمه های حسگر بیسیم

۲۰۱۵ Analysis and Enhancement of Modified LEACH Algorithm for Wireless Sensor Network

گزارش فارسی==> توضیح کدهای شبیه سازی و نتایج دقیق

۷۸ هزار تومان

====================================

مقاله ها ۲۰۱۴ دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================


جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی از طریق شماره ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ با عنوان 

طراحی سیستم پایلوت بر مبنای سنجش فشرده برای سیستم دانلینک

۲۰۱۴ Spectrum-Efficient Superimposed Pilot Design Based on Structured Compressive Sensing for Downlink Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده و دارای ۱ فایل اصلی و ۵ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ با عنوان 

سنجش فشرده برمبنای طراحی پایلوت در دانلود سیستم مایمو با ابعاد وسیع

 ۲۰۱۴ Structured Compressive Sensing Based Superimposed Pilot Design in Downlink Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای ۱ فایل اصلی و ۵ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

۷۰ هزار تومان

گزارش فارسی==>فعلا ندارد. هزینه آماده سازی ۳۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ با عنوان 

آشکارسازی سیگنال به صورت MMSE بر مبنای روش ریکاردسون برای سیستم های مایمو 

۲۰۱۴ Low-Complexity MMSE Signal Detection Based on Richardson Method for Large-Scale MIMO Systems

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای ۱ فایل اصلی و ۵ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ مخابرات سیار با عنوان:

پروتکل کنترل تطبیقی با دسترسی متوسط  برای شبکه های بی سیم منطقه بدن

Adaptive Medium Access Control Protocol for Wireless Body Area Networks

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ مخابرات سیار با عنوان:

 پروتکل انتخابات پایدار ناحیه ای برای شبکه گیرنده بی سیم با انرژی کارآمد

Energy Efficient Zonal Stable Election Protocol for Wsns

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ مخابرات سیار با عنوان:

افزایش انرژی بهینه TDEEC  در پروتکل شبکه سنسور بی سیم بر اساس پیاده سازی RFID پسیو

Energy Efficient Enhancement of TDEEC Wireless Sensors Network Protocol Based on Passive RFID Implementation

دارای شبیه سازی دقیق و گزارش فارسی توضیح کدهای شبیه سازی

۷۰ هزار تومان

====================================

کد مقاله g300

عنوان مقاله:

g300_A Routing Protocol for Cognitive Radio Enabled AMI Networks

در مورد این کد قبل از خرید اطلاعات تکمیلی را از ما دریافت نمایید

سال ارائه:  ۲۰۱۴       نوع مقاله: IEEE       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Smart grid, AMI networks, RPL, routing, cognitive radio networks

 ====================================

====================================

مقاله ها ۲۰۱۳ دارای شبیه سازی و گزارش کار 

====================================


جهت دریافت کامل فایل های شبیه سازی از طریق شماره ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ به صورت تلفنی یا تلگرامی در ارتباط باشید.

====================================

شبیه سازی پایان نامه انگلیسی با عنوان

روشی جدید برای چندگانگی در ارسال با استفاده از فازهای تصادفی کوانتیزه شده

۲۰۱۳ A New Transmit Diversity Method Using Quantized Random Phases

دارای گزارش فارسی به همراه شبیه سازی

۹۸ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ با عنوان 

بررسی کارامدی انرژی و طیف در سیستم های OFDM بر مبنای بازسازی چندگانه کانال به صورت توام

۲۰۱۳ Spectrum- and Energy-Efficient OFDM Based on Simultaneous Multi-Channel Reconstruction

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای ۱ فایل اصلی و ۵ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ مخابرات سیار با عنوان:

به حداکثر رساندن طول عمر شبکه PEGASIS چند زنجیره ای با استفاده از قابلیت تحرک سینک

Maximizing the Lifetime of Multi-chain PEGASIS using Sink Mobility

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

مناسب برای درس های: dsp-آشکارسازی-طیف گسترده

۲۰۱۳a-new-look-at-dual-hop-relaying-performance-limits-with-hardware-impairments

رله گذاری با هاپ دوگانه

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ مخابرات

۲۰۱۳two-way-relaying-under-the-presence-of-relay-transceiver-hardware-impairments

رله گذاری دوگانه با در نظر گفتن عیب در فرستنده

====================================

شبیه سازی و پاورپوینت و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ مخابرات سیار- انتخاب  دروازه آگاهانه مبتنی بر انرژی چند هاپه و  پروتکل مسیریابی برای شبکه گیرنده بی سیم

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۳ M-GEAR Gateway-Based Energy-Aware Multi-Hop Routing Protocol for WSNs

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

کلید واژه: پروتکل ارتباطی چند هاپه – مخابرات سیار 

دارای گزارش فارسی به همراه شبیه سازی دقیق و پاورپوینت

۷۸ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ مخابرات سیار- پروتکل انتخاب پایدار حساس به آستانه

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

TSEP Threshold-sensitive Stable Election Protocol for WSNs

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ مخابرات بی سیم (سیار)

۲۰۱۲ Evaluation of Slotted CSMACA of IEEE 802.15.4

بررسی CSMACA اسلاتی در IEEE 802.15.4

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ سیستم های MIMO

۲۰۱۲-joint-estimation-of-channel-and-oscillator-phase-noise-in-mimo-systems

تخمین همزمان نویز فاز کانال و اسیلاتور در سیستم های چندورودی-چندخروجی

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ با عنوان 

طراحی دسترسی چندگانه در آپلینک بر مبنای FDMA

۲۰۱۱ A Novel Uplink Multiple Access Scheme Based on TDS-FDMA

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله است. شبیه سازی این مقاله ساده بوده به طوری که دانشجو می تواند ادعای انجام شبیه سازی توسط خودش را بکند و دارای ۱ فایل اصلی و ۹ تابع برای نمایش شکل های مختلف مقاله می باشد.

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ مخابرات سیار- خوشه بندی کارامد در شبکه ناهمگن

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Enhanced Distributed Energy Efficient Clustering Scheme for heterogeneous WSN

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی – افزایش طول عمر شبکه

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

۷۰ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات- سیگنال های OFDM

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Analytical Expressions for the Power Spectral Density of CP-OFDM and ZP-OFDM Signals 2010

سال ارائه: ۲۰۱۰ نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی :ترجمه و گزارش کار ۳۰ صفحه ای

کلید واژه : مخابرات – کنترل توان – OFDM – چگالی طیف توان

دارای شبیه سازی دقیق و توضیح کدهای شبیه سازی

۸۸ هزار تومان

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ مخابرات سیار-طرحی با انرژی کارآمد برای پروتکل خوشه بندی باهدف

افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بیسیم ناهمگن

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۰ Energy Efficient Scheme for Clustering Protocol Prolonging the Lifetime of Heterogeneous WirelessSensor Networks

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی – افزایش طول عمر شبکه

====================================

شبیه سازی مقاله تئوری تخمین سیستم MIMO

۲۰۱۰-a-framework-for-training-based-estimation-in-arbitrarily-correlated-rician-mimo

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات MIMO و مخابرات ماهواره

دایورسیتی با یوزر های متعدد و مدل سازی کانال در مسیر downlink

Multi-User Diversity vs. Accurate Channel State Information in MIMO Downlink Channels

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات سیار با عنوان:

ارائه یک استراتژی وفقی برای کاهش حجم داده ها در شبکه مخابرات بیسیم

An Adaptive Strategy for Quality-Based Data Reduction in Wireless Sensor Networks

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶ مخابرات سیار- طراحی یک الگوریتم خوشه بندی با انرژی کارآمد توزیع برای شبکه های ناهمگن های حسگر بی سیم

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

Design of a distributed energy-efficient clustering algorithm for heterogeneous wireless sensor networks

کلید واژه:  مخابرات سیار – پروتکل ارتباطی – خوشه بندی

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶ مخابرات سیار انتخاب بهینه رله

relay selection

مقاله را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

 ALLIANCES WITH OPTIMAL RELAY SELECTION

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات پیشرفته با عنوان:

کاهش تداخل بین کانالها و گیرنده Rake و  PPM باند باریک 

۲۰۰۶ Narrowband PPM semi-‘blind’ spatial-rake receiver & co-channel interference suppression

مناسب برای درس های : مخابرات پیشرفته، مخابرات سیار، Rake Receiver

====================================

شبیه سازی مقاله مخابرات – طیف گسترده

۲۰۰۲-a-blind-adaptive-teq-for-multicarrier-systems

====================================

شبیه سازی مقاله Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric power systems

شبیه سازی مقاله Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric power systems

ترجمه فارسی مقاله پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

ترجمه نام مقاله به فارسی:

ترجمه نام مقاله به انگلیسی:

پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

خلاصه مقاله:

چکیده یک متودولوژی پیکربندی مجدد سیستم توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان در این مقاله توسعه یافته است. مدل‌های قابلیت اطمینان احتمالی به منظور ارزیابی در نقاط بار استفاده شده‌اند. یک الگوریتم برای یافتن کمترین کات‌ست‌ها برای پیدا کردن مجموعه‌ی حداقل از تجهیزات که بین فیدر و هر نقطه‌ی بار خاص ظاهر می‌شوند استفاده شده است. وضعیت بهینه‌ی سوئیچ‌ها به منظور بیشینه کردن قابلیت اطمینان و کمینه کردن تلفات توان حقیقی توسط یک الگوریتم جستجوی بر اساس بهینه سازی تجمع ذرات باینری یافت می‌شود. موثر بودن متودولوژی پیشنهاد شده بر روی یک سیستم توزیع شعاعی ۳۳-باس و یک ۱۲۳-باس نشان داده شده است.

سال ارائه۲۰۱۲ IEEE TRANSACTIONS
گزارش کاردارد
ترجمهدارد
پاورپوینتدارد
شبیه سازیmfile MATLABپیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان  ,  Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss   ,  شبیه سازی مقاله پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان  ,  شبیه سازی مقاله  Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss   ,شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان, شبیه سازی مقاله رله و حفاظت با matlab  شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان

سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب

شبیه سازی مقاله Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric power systems

شبیه سازی مقاله Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric power systems

تبدیل موجک پیوسته برای پدیده فرورزونانس در سیستم‌های قدرت

ترجمه نام مقاله به فارسی:

ترجمه نام مقاله به انگلیسی:

تبدیل موجک پیوسته برای پدیده فرورزونانس در سیستم‌های قدرت

تبدیل موجک پیوسته برای پدیده فرورزونانس در سیستم‌های قدرت

تبدیل موجک پیوسته برای پدیده فرورزونانس در سیستم‌های قدرت

چکیده:

در این مقاله اثر پدیده فرورزونانس در سیستم قدرت بررسی می‌شود. فرورزونانس یک پدیده غیر‌خطی است که در ترانسفورماتور اشباع در حالت بی‌بار، خطوط انتقال و کلیدزنی سه‌فاز(تک فاز) رخ می‌دهد. در این مقاله قسمتی از یک سیستم قدرت در سیمولینک متلب شبیه‌سازی شده است(شکل ۱) که مشخصات آن در جدول۱ و مشخصه اشباع ترانس در شکل ۲ و جدول ۲ داده شده‌اند و برای حالت‌های مختلف کلیدزنی که در جدول ۳ داده شده، پدیده فرورزونانس و اثرات آن بررسی شده است.

Abstract—The common characteristics of a nonlinear system are multiple equilibrium points, limit cycles, jump resonance and sub-harmonic generation. Ferroresonance is also a nonlinear electrical phenomenon, which occurs frequently in power systems including no-load saturable transformers, transmission lines and single/ three phase switching. In this work, we modeled the 380 kV West Anatolian Electric Power Network of Turkey, by performing numerical simulations using MATLAB-Simulink Power System Block-set. We generated the signals that are characteristics to the ferroresonance in order to exhibit the emergence of the nonlinear phenomenon. In addition, using the continuous wavelet transform (CWT), we observed the behavior of the ferroresonance both in time and frequency domains. Using the results of the CWT and Power Spectral Density (PSD) applications, the ferroresonance is determined from the emergence of the over voltage changes and the inter-harmonics of between 100 ± Df and 200 ± Df depending on frequency resolution ±Df.

INTRODUCTION

One of the most serious problems in electrical power systems is related to the existence of over-voltages resulting under a ferroresonant condition. It generally occurs when the system is unbalanced, like switching or the series connections of the capacitors with transformer magnetizing impedance. This situation can result in over-voltages that can cause failures in transformers, cables, and arresters [1–۹]. The ferroresonance phenomenon composes to the high voltage levels because – ۱ – of the relative ratios of losses, magnetizing impedance and cable capacitance fall into its more favorable range [5,6,8]. Also, the abnormal rates of harmonics and transient or steady-state over-voltages can often be dangerous for most electrical equipments in the power systems [10,11]. Therefore, in the related literature, the ferroresonance is defined as a general term applied to a wide variety of interactions between capacitors and iron-core inductors that result in unusual voltages and/or currents [1–۱۸].

سال ارائهElsevier 2012
گزارش کاردارد
ترجمهندارد
پاورپوینتندارد
شبیه سازیداردتبدیل موجک پیوسته برای پدیده فرورزونانس در سیستم‌های قدرت   Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric
power systems  
 شبیه سازی مقاله تبدیل موجک پیوسته برای پدیده فرورزونانس در سیستم‌های قدرت   شبیه سازی مقاله Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric power systems   شبیه سازی مقاله بهره برداری از سیستم قدرت شبیه سازی مقاله بهره برداری از سیستم قدرت

سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب

شبیه سازی مقاله Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves

شبیه سازی مقاله Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves

ترجمه فارسی مقاله  هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

ترجمه نام مقاله به فارسی:

ترجمه نام مقاله به انگلیسی:

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

چکیده

چکیده – در این مقاله، هماهنگی رله اضافه جریان جهت دار با توجه به بیش از یک سطح از جریان اتصال کوتاه و منحنی های زمانی معکوس غیر استاندارد انجام می شود. یک الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شد و توانایی دستیابی به تنظیمات حفاظتی مناسب در زمان معقول نشان داده شد. الگوریتم منحنی زمانی خاصی را برای هر رله طراحی می کند که بدون آسیب رساندن به سازگاری منحنی ها باعث بهبود نتایج فرایند هماهنگی می شود.

In this work, a directional overcurrent relay coordination is carried out considering more than one level of short-circuit current and non-standardized inverse time curves. A genetic algorithm is proposed and shown capable of obtaining adequate protection settings in a reasonable time. The algorithm designs a specific time curve for each relay, improving the results of the coordination process without compromising the compatibility of the curves.

سال ارائهELSEVIER 2015
گزارش کارندارد
ترجمهدارد
پاورپوینتندارد
شبیه سازیداردبرای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدشبیه سازی مقاله Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد   Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves   شبیه سازی مقاله  هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد  شبیه سازی مقاله  Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves  شبیه سازی مقاله توزیع سیستم های قدرت از سیستم قدرت شبیه سازی مقاله فروش پروژه آماده رله و حفاظت فروش پروژه آماده رله و حفاظت فروش پروژه آماده رله و حفاظت

سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب

1 2 3 13