پایان نامه کارشناسی مدلسازی و شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم و ارائه روش های کنترلی آن

پایان نامه کارشناسی مدلسازی و شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم و ارائه روش های کنترلی آن

به همراه شبیه سازی موتور های سنکرون مغناطیس دائم در نرم افزار MATLAB

فهرست مطالب

فصل اول. ۵

۱-۲) موتورسنکرون. ۹

۱-۲-۱) مزایای موتور سنکرون: ۱۱

۱-۲-۲) معایب موتور سنکرون: ۱۱

۱-۲-۳)  کاربرد موتور سنکرون: ۱۲

۱-۳)موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) [6] 12

۱-۴)ساختمان موتور سنکرون مغناطیس دائم ۱۴

۱-۵) مزایاو ارزیابی اقتصادی : ۱۶

۱-۶) کاربردهای موتورسنکرون مغناطیس دائم  [۷] ۱۷

۱-۷) تقسیم بندی موتورمغناطیس دائم (موتورPM) [ 1]و [۲] ۱۸

۱-۷-۱)مقایسه بین موتورسنکرون مغناطیس دائم  PMSMوموتورDCبدون جاروبک BDCM.. 19

۱-۸) مقایسه موتورهای مغناطیس دائم (PM    ) با موتورهای القائی [۱] و[۲] ۱۹

۱-۸-۱)الف –مزایای موتور های PM نسبت به موتور های   القائی عبارتند از : ۲۰

۱-۸-۲) ب-معایب  موتور های PM نسبت به موتور های   القائی عبارتند از : ۲۰

فصل دوم ۲۲

۲-۱)مقدمه. ۲۳

۲-۲)تفاوت عملکردی موتور سنکرون مغناطیس دائم  نوع SPM  و نوع IPM.. 24

۲-۳)معادلات ماشین در دستگاه  مرجع سه فازه abc. 25

۲-۴) معادلات ماشین در دستگاه مرجع چرخان. ۲۶

فصل سوم ۳۲

۳-۱) مقدمه. ۳۳

۳-۲) روش کنترل معمول در صنعت  بر مبنای مولفه های جریان. ۳۳

۳-۲-۱) مکان های هندسی ونواحی سرعت.. ۳۶

۳-۲-۲) معایب روش کنترل معمول در صنعت  بر مبنای مولفه های جریان. ۳۸

۳-۳)  روش کنترل معمول در صنعت  بر مبنای مولفه  های ولتاژ. ۳۸

۳ -۳-۱) مدل ریاضی موتور برمبنای مؤلفه های ولتاژ. ۳۹

۳-۳-۲) اصول ومبانی ریاضی روش کنترل معمول در صنعت  بر مبنای مولفه  های ولتاژ. ۴۰

۳-۳-۲-۱) مکان هندسی   Max .. 40

۳-۳-۲-۲) مکان هندسی Max Voltage and Max Current 42

۳-۳-۲-۳) مکان هندسی   Max .. 43

۳-۳-۳) نحوه تعیین نوع مکان هندسی در سرعتهای مختلف.. ۴۴

۳-۳-۴)  سیستم کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم ۴۹

۳-۳-۵) نتایج شبیه سازی در روش کنترل معمول در صنعت  بر مبنای مولفه  های ولتاژ. ۵۰

۳-۴) روش کنترل مستقیم شار و گشتاور (۱ DTC)  [۳]و[۸]و[۹] ۵۳

۳-۴-۱) مقدمه و معرفی روش : ۵۳

۳-۴-۲) معادلات موتور در چارچوب شار استاتور. ۵۵

۳-۴-۲-۱) معادله گشتاور در چارچوب شار استاتور (x y) 57

۳-۴-۲-۲) معادله شار پیوندی در چارچوب شار استاتور درموتور سنکرون مغناطیس دائم  با روتور استوانه ای.. ۵۷

۳-۴-۳) ساختار DTC   در محرکه PMSM.. 59

۳-۴- ۴) الگوریتم کاهش هارمونیک جریان (کنترل مستقیم مؤلفه صفر جریان) ۶۲

۳-۴-۵)مشکلات اعمال DTC بر روی PMSM.. 63

۳-۴-۶) جمع بندی ونتیجه گیری روش DTC. 64

فصل چهارم ۶۶

۴-۱) مقدمه: ۶۷

۲-۴) مدلسازی اینورتر سه فاز چهارکلیدی.. ۶۷

۳-۴) طرح پیشنهادی برای درایو موتور سنکرون مغناطیس دائم ۶۹

۴-۴) تخمین شار استاتور. ۷۱

۵-۴) پیش بینی شار استاتور و گشتاور الکتریکی. ۷۱

۶-۴) کاهش آفست ولتاژ خازن های لینک DC. 72

۷-۴) جبران تاخیر زمانی کلیدزنی. ۷۳

۴-۸) تابع هزینه کنترل کننده پیش بین. ۷۳

۹-۴) تنظیم فاکتورهای وزنی. ۷۴

۱۰-۴) مقایسه کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون آهن ربای دائم با اینورترهای دوسطحی و سه سطحی. ۷۴

فصل پنجم ۷۶

۵-۱)  مدل سازی ریاضی شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم ۷۷

۵-۱-۱) مقدمه. ۷۷

۵-۲)چارچوب مرجع تبدیل روتور. ۸۰

۵-۳)گشتاور الکترومغناطیسی: ۸۲

۵-۴)پیاده سازی معادلات مدل شده با سیمولینک: ۸۴

۵-۵)مدلسازی، شبیه سازی و کنترل غیر خطی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم ۸۹

۵-۵-۱) مدل دینامیکی PMLSM با استفاده از SIMULINK. 89

۵-۵-۲) زیر شاخه مدل الکتریکی از PMLSM.. 89

۵-۵-۳) نتایج حلقه باز. ۹۲

۵-۵-۴) سیستم کنترل حلقه بسته. ۹۳

۵-۵-۵) نتایج کنترل حلقه بسته. ۹۴

 

مقدمه

امروزه استفاده ازانرژی الکتریکی یکی ازشاخصه های شناسایی جوامع صنعتی درکشورهای درحال توسعه می باشد .درکشورهای پیشرفته ،استفاده ازانرژی الکتریکی درگوشه های زندگی بشری ریشه دوانده وهرروز روش های جدید برای تبدیل انرژی الکتریسیته به انواع دیگر انرژی موردبهره برداری قرارمی گیردوروش های قدیمی نیزبازسازی وبهینه میشوند.ازنیازهای اساسی جوامع صنعتی ،استفاده ازانرژی الکتریسیته ،جهت تولیدانرژی مکانیکی موردنیاز صنایع کوچک وبزرگ می باشدوماشین های الکتریکی ،عمده ترین مبدل های مورداستفاده به منظورتبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی وبلعکس می باشند.

کمترکسی رامی توان یافت که باانواع مختلف  ماشین های الکتریکی برخوردنکرده باشد.ماشین های الکتریکی درزندگی روزمره انسان هاواردشده وابعادتازه تری به خودمی گیرند.هرروزصبح بسیاری ازمردم ناخوداگاه بابکارانداختن یک موتورجریان مستقیم ،اتومبیل خودراراه اندازی می کنند. اکثرخانواده هاازدستگاه های سردکننده ای استفاده می کنندکه سرمای خودراازکمپرس کردن گازداخل آن توسط یک موتورالقایی،تکفازیاسه فاز،بدست  می آورد.بسیاری ازمردم درآپارتمان های چندین طبقه زندگی می کنند.چنین برجهای بلندی بدون داشتن یک یاچنددستگاه آسانسور غیرقابل استفاده اندواین آسانسورها بانیروی موتورالقایی سه فازیاموتورهای جریان مستقیم به حمل مسافروبارمی پردازند.

کمترکارخانه ای رامی توان یافت که ازحداقل تعدادموتورالکتریکی استفاده نکرده باشد.موتورهای الکتریکی حتی درسیستم های تولیدوانتقال انرژی الکتریسیته نیزمورداستفاده قرارمی گیرند.

موتورهای سنکرون سه فازدرسیستم های قدرت بصورت کنترل کننده قدرت راکتیو(کندانسور) مورداستفاده قرارمی گیرند.کشاورزی پیشرفته امروز بدون موتورهای الکتریکی به یک صنعت ازپا افتاده تبدیل می شود.درصنایع پیشرفته ای  نظیر صنایع نظامی ،پزشکی ،هوا-فضاو…به وفور از موتورهای الکتریکی دقیق استفاده می شودکه اکثراین موتورهادارای سیستم های کنترلی پیشرفته نیزمی باشند.بطورکلی هرجاییکه حرکت چرخشی ویاحرکت خطی بارمورد نظرباشد،استفاده ازموتورهای الکتریکی اجتناب ناپذیرمی باشد.

استفاده وسیع  ازموتورهای الکتریکی ،مهندسین قدرت را برآن می داردکه درطراحی ،بهره برداری وکنترل موتورهای الکتریکی دقت لازم رامبذول دارند،تاچنین وسیله ای که حتی مورداستفاده عامی ترین افرادنیزقرار می گیرد،به سادگی موردبهره برداری قرارگیردونیازهای مختلف یک جامعه رابرآورده سازد.علاوه براین یک اصل اساسی که  مهندسان طراح وبهره بردارمد نظرقرارمی دهند،اینست که ازلحاظ  اقتصادی ،طراحی و بهره برداری مقرون به صرفه داشته باشند.

کاربردهای ویژه ای ازموتورهای الکتریکی وجوددارندکه بسادگی قابل طراحی وبهره برداری نیستند.دراغلب صنایع تکنولوژیک کاربردهای خاصی ازموتورالکتریکی انتظارمی رودکه مهندسان آن صنایع را وادار  می سازدازطراحی های خاصی درساخت موتورهای خوداستفاده کنندوموتورهای ساخته شده رادرشرایط خاصی موردبهره برداری قراردهند.معمولابرای چنین کاربردهای خاص سیستم های کنترل پیشرفته ای موردنیازاست تاموتورمورد نظرتحت کاربردویژه ای بهره برداری شود.

موتورهای    DC درگذشته بدلیل سادگی کنترل مجزای گشتاور وشار، در سیستم های سرعت متغیر ،کاربرد فراوانی داشته اند .اما وجود جاروبک در این  موتورها مشکلات  عمده ای بهمراه داردکه ساده بودن  کنترل این نوع موتورها راتحت الشعاع قرارداده است ومثلا در محیط هایی که احتمال انفجار وجود دارد از موتورهای DC به دلیل وجودجرقه در جاروبکها نمی توان استفاده کرد .علاوه بر آن،با افزایش سرعت ،مدت زمان کموتاسیون  کاهش یافته و افزایش  ولتاژ القائی را در بردارد که به تبع آن جرقه های شدید تری  ایجاد می شود . بنابراین نمی توان از موتور های DC درسرعت بالا،  کار آیی  مطلوب را انتظار داشت .

با بهره گیری از موتورهای القائی  می توان مشکلات  موتور های DC راتا حدی کاهش داد.ساختمان این موتورها ساده تر بوده ونگهداری از آنها راحتتر است .در توانهای مساوی حجم وجرم کمتری دارند اما کنترل این نوع موتورها پیچیده وبازده آنها در حد متوسط می باشد .

درموتورهای سنکرون برخلاف موتور های القائی ،میدان گردان وروتور بایک سرعت ثابت که همان سرعت سنکرون است،می چرخند و رتور آنها، حاوی سیم پیچ میدان است که توسط  جریان DC  تحریک    می شود و بنابراین دراینگونه موتورها نیز ،نیاز به جارویک و حلقه لغزان است که باعث تلفات زیادی درماشین می گردد .ازمزایای بارزموتورسنکرون بالا بودن ضریب توان است ولی چون درسرعت ثابت می چرخند ، برای کنترل سرعت مورداستفاده قرارنمی گیرندفقط درمواردخاص پس ازراه اندازی باتغییرفرکانس استاتور،سرعت سنکرون دلخواه تنظیم می شود..

فایل ورد دارد در ۹۰ صفحه
فایل شبیه سازی چهار فایل سیمولینک و یک ام فایل در نرم افزار MATLAB
گزارش شبیه سازی دو گزارش شبیه سازی

به منظور دریافت فایل کامل با شماره ۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ تماس حاصل کنید

هزینه فایل ۱۰ هزار تومان

اجماع توزیع شده مبتنی بر پخش بار اقتصادی با تلفات انتقال

اجماع توزیع شده مبتنی بر پخش بار اقتصادی با تلفات انتقال

نام مقاله به فارسی:

Distributed Consensus-Based Economic Dispatch With Transmission Losses

نام مقاله به انگلیسی:

اجماع توزیع شده مبتنی بر پخش بار اقتصادی با تلفات انتقال

اجماع توزیع شده مبتنی بر پخش بار اقتصادی با تلفات انتقال

اجماع توزیع شده مبتنی بر پخش بار اقتصادی با تلفات انتقال

Abstract:

A distributed algorithm is presented to solve the economic power dispatch with transmission line losses and generator constraints. The proposed approach is based on two consensus algorithms running in parallel. The first algorithm is a first-order consensus protocolmodified by a correction termwhich uses a local estimation of the system power mismatch to ensure the generation- demand equality. The second algorithm performs the estimation of the power mismatch in the system using a consensus strategy called consensus on the most up-to-date information. The proposed approach can handle networks of different size and topology using the information about the number of nodes which is also evaluated in a distributed fashion. Simulations performed on standard test cases demonstrate the effectiveness of the proposed approach for both small and large systems.

Index Terms—Consensus protocols, economic dispatch, multiagent systems, smart grid.

INTRODUCTION:

The emerging smart grid framework helps revisiting some of the fundamental challenges in power distribution systems, e.g., the economic dispatch (ED). The ED distributes the total power demand among the generating units, while minimizing the operating cost and satisfying both unitand system-level constraints [1]. Traditional optimization techniques [1] such as lambda iteration method [2], gradient method, linear programming and Newton’s method can be sensitive to starting points and could converge to a local optimum or diverge altogether [3]. Conventional approaches also include heuristic methods such as genetic algorithm [4] and particle swarm optimization [5], that can handle non-convex solution spaces and more stringent constraints. Moreover, recent advancements account for emission dispatch [6] and intermittency of renewable energy sources [7]. Despite excellent performance, majority of existing ED approaches are performed centrally.

نوع مقاله IEEE TRANSACTIONS
سال ارائه ۲۰۱۴
گزارش کار مختصر دارد
ترجمه ندارد
پاورپوینت ندارد
شبیه سازی ام فایل در محیط MATLAB

 

  

جهت دیدن توضیحات اضافه و تصاویر خروجی و خرید بر روی این لینک کلیک کنید


Distributed Consensus-Based Economic Dispatch With Transmission Losses اجماع توزیع شده مبتنی بر پخش بار اقتصادی با تلفات انتقال پروتکول های اجتماع مقابه بهره برداری economic dispatch شبیه سازی متلب مقابه بهره برداری economic dispatch شبیه سازی مقاله smart grid شبیه سازی مقاله بهره برداری از سیستم های قدرت با matlab شبیه سازی بهره برداری با متلب شبیه سازی مقاله پخش بار اقتصادی

سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب

سفارش پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد | انجام پروژه (برق قدرت)

(سفارش پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد  | انجام پروژه (برق قدرت)

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

 

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنید

 

برای انجام پایان نامه ابتدا بر اساس مقالات روز  isi به عنوان رفرنس و مقاله بیس موضوع مشخص میشود

  • نگارش پروپوزال بر اساس فرمت مورد پذیرش دانشگاه
  • نگارش فصول مقدمه و پیشینه تحقیق
  • نگارش فصل نوآوری و روش اصلی انجام پایان نامه
  • انجام کلیه ی کارهای نرم افزاری, انجام شبیه سازی و انجام پیاده سازی و تحلیل مربوط به انجام پایان نامه و نتیجه گیری
  • در مرحله ی بعد با نظر و بنا به خواست متقاضی استخراج مقالات علمی پژوهشی و isi صورت میگیرد

⊗سفارش سمینار در تمامی موضوعات ارشد برق قدرت

برای توضیحات دقیق تر لطفا با شماره و یا ایمیل زیر تماس حاصل نمایید :

 

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

 

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

 

شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب (High Voltage Engineering Fundamentals) (Matlab) به همراه گزارش کار(High Voltage Engineering Fundamentals)(شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی)

شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب (High Voltage Engineering Fundamentals) (Matlab) به همراه گزارش کار(High Voltage Engineering Fundamentals)(شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی)

نمونه هایی از مقاله های درس عایق و فشار قوی

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنید

تمامی مقالات عایق و فشار قوی High Voltage Engineering Fundamentals (شبیه سازی عایق و فشار قوی در Matlab ) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند


به منظور دریافت مقاله و یا شبیه سازی, کد مورد نظر را به همراه ایمیل خود از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام ارسال کنید:


       

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون تلگرام زیر کلیک کنید و یا از طریق شماره بالا در واتس آپ ارتباط برقرار کنید

 شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب

شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب


Simulation and mathematical analysis of partial discharge measurement in transformer

کد : HV1

شبیه سازی و آنالیز ریاضی اندازه گیری تخلیه جزئی در ترانسفورماتور


Simulation Model of Partial Discharge in Power Equipment

کد : HV2

شبیه سازی تخلیه جزئی در تجهیزات قدرت


Modeling of Partial Discharge Mechanisms in Solid Dielectric Material

کد : HV3

مدل سازی مکانسزم تخلیه جزئی در مواد جامد دی الکتریک


Mitigation of Inrush Current in Transformer

کد : HV4

کاهش جریان هجومی در ترانسفورماتور


MODELING OF CURRENT TRANSFORMERS UNDER SATURATION CONDITIONS

کد : HV5

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت  شرایط اشباع


 Simulation Study on Internal Fault of Transformer

کد : HV6

مطالعه شبیه سازی در خطای داخلی ترانسفورماتور


A Study of K-Factor Power Transformer Characteristics by Modeling Simulation

کد : HV7

بررسی ویژگی های ضریب-K توان ترانسفورماتور به وسیله شبیه سازی مدل سازی


Modeling and Harmonic Optimization of a Two-Stage Saturable Magnetically Controlled Reactor for an Arc Suppression Coil

کد : HV8

مدل سازی و بهینه سازی هارمونیکی راکتور کنترل شده اشباع مغناطیسی دو طبقه‌ برای یک سیم پیچ حذف قوس


Study the Induced Voltage Caused by Lightning  Flash to Overhead Power Lines Tower

کد : HV9

مطالعه ولتاژ القایی ایجاد شده به سبب اصابت صاعقه به دکل های خط انتقال هوایی


۳۸۰ kV Corona Ring Optimization for ac Voltages

کد : HV10

حلقه‌ی کرونا بهینه برای ولتاژهای متناوب ۳۸۰ کیلوولتشبیه سازی مقاله عایق و فشار قوی , شبیه سازی مقاله عایق و فشار قوی , شبیه سازی مقاله عایق و فشار قوی

شبیه سازی پروژه عایق و فشار قوی , شبیه سازی پروژه عایق و فشار قوی , شبیه سازی پروژه عایق و فشار قوی

خرید پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , خرید پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , خرید پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی

فروش پروژه عایق و فشار قوی , فروش پروژه عایق و فشار قوی , فروش پروژه عایق و فشار قوی

فروش پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , فروش پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی , فروش پروژه شبیه سازی عایق و فشار قوی

شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلب شبیه سازی مقالات عایق و فشار قوی با متلبسایت simulinkpaper.com سایت simulinkpaper.com سایت simulinkpaper.com

دانلود جزوه درس عایق و فشار قوی و دانلود کتاب عایق ها و فشار قوی دکتر هوشمند

دانلود جزوه درس عایق و فشار قوی و دانلود کتاب عایق ها و فشار قوی دکتر هوشمند

این هم یه جزوه خوب و مرتب از درس عایق و فشارقوی که به صورت اسکن شده و در قالب PDF تهیه شده.امیدوارم که استفاده کنید.

برای دانلود فایل زیپ شده با حجم ۵٫۴۶۲MB اینجا کلیک کنید.
موفق باشید.
hand-writing-with-ballpen_318-34729

دانلود رایگان جزوه مفید عایق ها و فشار قوی دکتر هوشمند

برای دانلود روی تصویر زیر کلیک کنید

book-icon-91379

دانلود کتاب عایق و فشار قوی + pdf

دانلود کتاب عایق وفشار قوی

(High Voltage Engineering Fundamentals(Kuffel

book-icon-91379برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنید

 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور با matlab

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection 

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله رله و حفاظت :

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

عنوان انگلیسی مقاله رله و حفاظت :

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protectionمدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتورمدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

چکیده:

ابزارهای مدل سازی برای استفاده های آموزشی و صنعتی مفید هستند. این ابزار به مهندسان نوپا برای شبیه سازی سیستم قدرت در شرایط عادی و خطا کمک می کنند. در این مقاله مراحل طراحی و تبدیل های مختلف داده یک رله فرکانس دیجیتال ارائه شده است. رله طراحی شده هر دو شرایط یعنی کاهش و افزایش فرکانس را پوشش میدهد. رله های دیجیتال از نظر دقت و سرعت بر رله الکترومکانیکی برتری دارند. تغییرات بزرگ فرکانس می تواند منجر به خاموشی سیستم قدرت به صورت یکپارچه شود. تاریخچه چند خاموشی به دلیل بی ثباتی فرکانس، یا به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا یا N-1 بوده است. پس از تولید پراکنده و مسائل امکان پذیر عملکرد جزیره ای، رله فرکانس دوباره مورد توجه محققان و صاحبان صنایع قرار گرفت. عملکرد رله فرکانس دیجیتال پیشنهادی تحت دینامیک سیستم های مختلف در نرم افزار MATLAB / SIMULINK مشاهده خواهد شد.

واژه های کلیدی: رله های فرکانسی ؛ حفاظت ژنراتور ؛ رله های دیجیتالی.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله دیستانس

روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی , شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

 , شبیه سازی مقاله رله های دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

, شبیه سازی مقاله رله و حفاظت , شبیه سازی مقاله مجافظت از سیستم

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

 شبیه سازی مقاله رله و حفاظت شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو

شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

شبیه سازی مقاله الکترونیک مبدل DC-DC با قدرت خازن-سوئیچ شده

شبیه سازی مقاله الکترونیک مبدل DC-DC با قدرت خازن-سوئیچ شده

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا و کاهش تعداد اجزای تشکیل دهنده با matlab

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت A Switched-Capacitor DC–DC Converter With High Voltage Gain and Reduced Component Rating and Count

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله الکترونیک قدرت :

خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا و کاهش تعداد اجزای تشکیل دهنده

عنوان انگلیسی مقاله الکترونیک قدرت :

A Switched-Capacitor DC–DC Converter With High Voltage Gain and Reduced Component Rating and CountE47

خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC با بهره ولتاژ بالا

و کاهش تعداد اجزای تشکیل دهنده

چکیده

هدف این مقاله مبدل دوطرفه DC-DC خازن متصل برای کاربردهایی می باشد که نیاز به بهره ولتاژ زیاد دارند برخی از مبدل های dc-dc خازن متصل مرسوم ولتاژهای مختلف یا فشارهای جریانی متفاوت برای روشن کردن دستگاه های موجود در مدار دارند که برای پیکربندی مدولار (مقیاس کوچک) یا موارد مورد نیاز بسیار اثرگذار مناسب نیستند، بعضی از آنها دارای ایراد هدر رفت بسیار بالای نیرو یا دستگاه های بزرگ برای بهره ولتاژ زیاد هستند. حتی اگر فشار ولتاژ دستگاه را بتوان کاهش داد. در مقابل، مبدل DC-DC موردنظر در اینجا دارای ویژگی های اجزای کم (دستگاه سوئیچ و خازن)، درجه بندی نیرو، تعداد کم دستگاه سوئیچ و نیاز خروجی خازنی کم است. علاوه بر فشار کم جریان آن، ترکیبل دو مسیر متقارن کوتاه پمپهای شارژف، اتلاف نیرو را بسیار کمتر می کند بنابراین یک مبدل کوچک و روشن را بدست آوردن ولتاژ بالا و کارآمدی و باد حاصل می شود نتایج آزمایشی و شبیه سازی از نمونه اولیه ۴۵۰-w با درجه تبدیل ولتاژ G اصول و ویژگی های این توپولوژی (مکان شناسی) را تایید می کنند.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

download

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت خازن-سوئیچ شده مبدل DC-DC

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی مقاله الکترونیک مبدل DC-DC با قدرت خازن-سوئیچ شده شبیه سازی مقاله الکترونیک مبدل DC-DC با قدرت خازن-سوئیچ شده

شبیه سازی مقاله الکترونیک مبدل DC-DC با قدرت خازن-سوئیچ شده شبیه سازی مقاله الکترونیک مبدل DC-DC با قدرت خازن-سوئیچ شده

شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic

شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic

شبیه سازی مبدل DC-DC شبیه سازی مبدل DC-DC شبیه سازی مبدل DC-DC شبیه سازی مبدل DC-DC

شبیه سازی مقاله اینورتر شبیه سازی مقاله اینورتر شبیه سازی مقاله اینورتر شبیه سازی مقاله اینورتر

شبیه سازی مقاله inverter شبیه سازی مقاله inverter شبیه سازی مقاله inverter شبیه سازی مقاله inverter

شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت  شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت  شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

 شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت  شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت  شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

 شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت  شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت  شبیه سازی مقاله الکترونیک قدرت

شبیه سازی کانورتر الکترونیک قدرت شبیه سازی کانورتر الکترونیک قدرت شبیه سازی کانورتر الکترونیک قدرت

شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic

شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic شبیه سازی power electronic

شبیه سازی مبدل DC-DC شبیه سازی مبدل DC-DC شبیه سازی مبدل DC-DC شبیه سازی مبدل DC-DC

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی در متلب

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو مدل دینامیکی سلول خورشیدی با ترکیب خازن و خصوصیات بایاس معکوس با matlab

شبیه سازی مقاله IEEE JOURNAL A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristics 
 

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو :

مدل دینامیکی سلول خورشیدی با ترکیب خازن و خصوصیات بایاس معکوس

عنوان انگلیسی مقاله IEEE JOURNAL انرژی نو :

A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristicsen


مدل فتوولتائیک دینامیک شامل ویژگی ظرفیت خازنی و بایاس معکوس

چکیده:

سیستمهای فتوولتائیک (PV) معمولا فقط از نظر ویژگی های DC بایاس مستقیم مدل می شوند، همانطور که در مدل تک دیودی دیده می شود. هرچند این روش، منحنی I-V را تحت بایاس مستقیم ثابت به دقت مدل می کند، اما فاقد ویژگی های دینامیک و بایاس معکوس است. ویژگی های دینامیک، که در درجه اول شامل خازن موازی و اندوکتانس سری است، بر عملکرد دستگاه هنگامی که یک سلول PV یا رشته ای از آن در تعامل با مبدل سوئیچینگ باشد یا حالت گذرای ناگهانی را تجربه کند تاثیر زیادی دارد. ویژگی های بایاس معکوس اغلب نادیده گرفته میشوند زیرا اینطور فرض می شود که دستگاه های PV در منطقه بایاس معکوس به کار گرفته نخواهند شد.

با این حال، هنگامی که قدری سایه بر روی رشته ای از PV ها می افتد، سلول در سایه می تواند تبدیل به بایاس معکوس و نقطه داغ (hot spot) شده و به طور دائم باعث کاهش عملکرد سلول شود. برای بررسی کامل رفتار PV تحت نقاط داغ و عیوب مختلف دیگر، بایاس معکوس نیز باید مدل شود. در این مطالعه یک مدل جامع ریاضی برای PV بر اساس اجزای مدار ارائه شده است که بایاس مستقیم، بایاس معکوس، و ویژگی های دینامیک را در خود دارد. با استفاده از سه آزمون تجربی بر روی یک سلول PV در شرایط سایه، تمام پارامترهای مورد نیاز مدل تعیین می شود. این مدل در MATLAB SIMULINK اجرا و با دقت داده های اندازه گیری شده مدل گردید.

واژگان-خواص، مدل دینامیکی، سلول های فتوولتائیک، شکست معکوس، ابزار شبیه سازی.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

download

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی Photovoltaic با متلب شبیه سازی Photovoltaic با متلب شبیه سازی Photovoltaic با متلب شبیه سازی Photovoltaic با متلب

شبیه سازی مقاله IEEE TRANSACTIONS انرژی نو شبیه سازی مقاله IEEE TRANSACTIONS انرژی نو 

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی مقاله فتوولتائیک با matlab شبیه سازی مقاله فتوولتائیک با matlab شبیه سازی مقاله فتوولتائیک با matlab

شبیه سازی مقاله Photovoltaic با متلب شبیه سازی مقاله Photovoltaic با متلب شبیه سازی مقاله Photovoltaic با متلب 

شبیه سازی مقاله Photovoltaic شبیه سازی مقاله Photovoltaic شبیه سازی مقاله Photovoltaic شبیه سازی مقاله Photovoltaic

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی فتوولتائیک با متلب شبیه سازی فتوولتائیک با متلب شبیه سازی فتوولتائیک با متلب

شبیه سازی مقاله سلول خورشیدی با متلب شبیه سازی مقاله سلول خورشیدی با متلب شبیه سازی مقاله سلول خورشیدی با متلب

معرفی کتاب “کاملترین مرجع کاربردی Simulink”

کاملترین مرجع کاربردی Simulink

کاملترین مرجع کاربردی Simulink

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنید

کتاب ارزشمند “کاملترین مرجع کاربردی Simulink” به قلم مهندس علی اکبر علمداری و مهندس رابعه کریمی مهابادی تالیف گردیده است.
کتاب توسط ناشر نگارنده دانش انتشار یافته و شامل هجده فصل در ۴۶۴ صفحه و شامل مباحث زیر می باشد.

فصل اول: آشنایی با سیمولینک
ایجاد مدل در سیمولینک
آشنایی با بلوک های اشباع و انتگرال گیر و منبع موج سینوسی
آشنایی با زیرسیستم و ایجاد ماسک
مثال های کاربردی

فصل دوم: کتابخانه عملیات ریاضی
بلوک های Sum, Add, Subtract, Sum of Elements
بلوک Bias
بلوک Weighted Sample Time
بلوک های Gain و Slider Gain
بلوک های Product ، Dot Product ، Divide و Product of Elements
بلوک های Sign، Abs
بلوک Math Function
بلوک Rounding Function
بلوک Polynominal
بلوک های MinMax و MinMax Resettable
بلوک Find Nonzero Elements
بلوک Trigonometric Function
بلوک Sine Wave Function
بلوک Algebraic Constraint
بلوک های مرتبط با تبدیلات اعداد مختلط
بلوک Assignment
بلوک Reshape
بلوک Matrix Concatenate و Vector Concatenate

فصل سوم: کتابخانه Sinks
بلوک Out
بلوک Terminator
بلوک To File
بلوکspace To Work
بلوک Scope
بلوک Floating scope
بلوک XY graph
بلوک Display
بلوک Stop simulation

فصل چهارم: کتابخانه منابع تولید کننده موج
بلوک Inport
بلوک From File
بلوک Ground
بلوک Constant
بلوک های Clock و Digital Clock
بلوک Chirp Signal
بلوک Counter Free-Running
بلوک Counter Limited
بلوک Pulse Generator
بلوک Signal Generator
بلوک Signal Builder
بلوک Ramp
بلوک های Random number و Uniform Random number
بلوک Band limited white noise
بلوک Repeating Sequence
بلوک های Repeating Sequence Interpolated و Repeating Sequence Stairs
بلوک Sine wave
بلوک Step

فصل پنجم: کتابخانه بلوک های پیوسته
بلوک Derivative
بلوک های Integrator و Integrator Limited
بلوک های Integrated Second Order و Integrated Second Order Limited
بلوک State Space
بلوک Transfer Fcn
بلوک Transport Delay
بلوک Variable Transport Delay
بلوک Variable Time Delay
بلوک های PID ControllerوPID Controller( DOF)
بلوک Zero-Pole
مثال های حل شده

فصل ششم: کتابخانه بلوک های ناپیوستگی
بلوک های Saturation و Saturation Dynamic
بلوک های Dead Zone و Dead Zone Dynamic
بلوک های Rate Limiter و Rate Limiter Dynamic
بلوک Relay
بلوک Quantizer
بلوک Hit Crossing
بلوک Coulomb & Viscous Friction
بلوک Wrap to Zero
بلوک Backlash

فصل هفتم: کتابخانه بلوک های گسسته
بلوک Unit Delay
بلوک Integer Delay
بلوک Tapped Delay
بلوک Discrete Time Integrator
بلوک Discrete Transfer Fcn
بلوک Discrete Zero-Pole
بلوک Difference
بلوک Discrete Derivative
بلوک Discrete State Space
بلوک Discrete PID Controller
بلوکDiscrete PID Controller( DOF)
بلوک First Order Hold
بلوک Memory
بلوک Transfer Fcn Lead or lag
بلوکTransfer Fcn First Order 0
بلوکTransfer Fcn Real Zero 0
بلوک Zero Order Hold 0

فصل هشتم: کتابخانه عملگرهای منطقی
بلوک Logical Operator
بلوک Relational Operator
بلوک Interval Test
بلوکInterval Test Dynamic
بلوک Combinatorial Logic
بلوک Compare to Zero
بلوک Compare to Constant
بلوک Bit Set
بلوک Bit Clear 0
بلوک Bitwise Operator
بلوک Shift Arithmetic
بلوک Extract Bits
بلوک Detect Increase
بلوک Detect Decrease
بلوک Detect Change
بلوک Detect Rise Positive
بلوکDetect Rise Nonnegative
بلوک Detect Fall Negative
بلوک Detect Fall Nonpositive

فصل نهم: کتابخانه Lookup Tables
بلوک Lookup Table
بلوک The Lookup Table ( 1−D)
بلوک Lookup Table (n−D)
بلوک PreLookup
بلوک Interpolation Using Prelookup 0
بلوک Direct Lookup Table (n−D)
بلوک Lookup Table Dynamic
بلوک های Sine و Cosine 0
مثال های حل شده

فصل دهم:Signal Routings
بلوک های Bus Selector و Bus Creator
بلوک Bus Assignment 0
بلوک های Mux و Demux
بلوک Selector
بلوک Index Vector
بلوک Merge
بلوک Manual Switch
بلوک Multiport Switch
بلوک Switch
بلوک From
بلوک Goto Tag Visibility
بلوک Goto
بلوک Data Store Read
بلوک Data Store Memory
بلوک Data Store Write

فصل یازدهم: کتابخانه Ports & Subsystems
بلوک هایInport, Outport و Subsystem
بلوک Trigger
بلوک Enable
بلوک Function−Call Generator
بلوک Atomic Subsystem
بلوک Code Reuse Subsystem
بلوک Model
بلوک Configurable Subsystem
بلوک Triggered Subsystem
بلوک Enabled Subsystem
بلوک Enabled and Triggered Subsystem
بلوک Function-Call Subsystem
بلوک For Iterator Subsystem
بلوک While iterator Subsystem
بلوک If and If Action Subsystem
بلوک های Switch Case و Switch Case Action Subsystem
بلوک Subsystem Example
S-Functions در سیمولینک

فصل دوازدهم: کتابخانه Signal Attributes
بلوک Data Type Conversion
بلوک Data Type Duplicate
بلوک Data Type Propagation
بلوک Data Type Scaling Strip
بلوک Data Conversion Inherited
بلوک IC (Initial Condition)
بلوک Signal Conversion
بلوک Rate Transition
بلوک Signal Specification
بلوک Data Type Propagation Examples
بلوک Probe
بلوک Weighted Sample Time
بلوک Width
مدل های گوناگون خط های ارتباطی
Signal Selector
دستیابی به اطلاعات سیگنال های log شده
کارکردن با سیگنال-ها
انتقال اطلاعات یک گروه از سیگنال ها به Workspace

فصل سیزدهم: کتابخانه User Defined function
بلوک Fcn
بلوک MATLAB Fcn
بلوک Embedded MATLAB Function
بلوک S-Function
بلوک The Level− M−file S−Function
بلوک S−Function Builder
بلوک S−Function Examples

فصل چهاردهم: بلوک های Model Verification
بلوک Check Static Lower Bound
بلوک Check Static Upper Bound
بلوک Check Static Range
بلوک Check Static Gap
بلوک Check Dynamic Lower Band
بلوک Check Dynamic Upper Band
بلوک Check Dynamic Range
بلوک Check Dynamic Gap
بلوک Assertion
بلوک Check Discrete Gradient
بلوک Check Input Resolution

فصل پانزدهم: شبیه سازی سیستم های هیدرولیکی در SimHydraulics
کتابخانه SimHydraulics
مدل سازی سیستم های هیدرولیکی
بلوک های موجود در SimHydraulic
بلوک های Accumulator
بلوک Fixed Orifice
بلوک Constant Volume Chamber
بلوک Flow inertia
بلوک های Hydraulic Resistance
بلوک Resistive Pipe LP
بلوک Cylinder Friction
بلوک Double Acting Hydraulic Cylinder
بلوک Double Acting Rotary Actuator
بلوک Single Acting Rotary Actuator
بلوک Elbow
بلوک Local resistance
بلوک Sudden Area Change
بلوک Orifice With Variable Area
بلوک Hydraulic Pipeline
بلوک Centrifugal Pump
بلوک Fixed Displacement Pump
بلوک Hydraulic Motor
بلوک Variable Displacement Pump
بلوک -Way Directional Valve
بلوک Check valve
بلوک Pilot-operated check valve
بلوک Flow Control Needle Valve
بلوک Pressure Compensator
بلوک Pressure Relief Valve
بلوک Hydraulic Double Acting Valve Actuator

فصل شانزدهم: شبیه سازی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی در SimPowerSystems
کتابخانه SimPowerSystems
بلوک های اندازه گیری ولتاژ، زمین، منبع DC، RLC سری، و Breaker
بلوک های ترانسفورماتور خطی، منبع ولتاژ AC، بار RLC موازی، و اندازه گیری جریان
بلوک های الکترونیک قدرت MOSFET, Diode
خط انتقال قدرت
شرح موردی بلوک های SimPower System و SimElectronics 0
بلوک AC Current Source
بلوک AC Voltage Source
بلوک DC Voltage Source
بلوک Three-Phase Source
بلوک Linear Transformer
بلوک Parallel RLC Load
بلوک Three-Phase Parallel RLC Load
بلوک Three-Phase Series RLC Load
بلوک Current Measurement
بلوک Voltage Measurement
بلوک Three-Phase V-I Measurement
بلوک Diode
بلوک Mosfet
بلوک DC Machine
بلوک Asynchronous Machine
بلوک Stepper Motor
بلوک Stepper Motor
بلوک Proximity Sensor

فصل هفدهم: شبیه سازی سیستم های مکانیکی در SimMechanics
کتابخانه SimMechanics
مدل سازی سیستم مکانیکی چهار میله ای حلقه بسته
شبیه سازی سیستم جرم و فنر ساده

فصل هجدهم: پروژه های کاربردی
پروژه: شبیه سازی سیستم دینامیکی جرم و فنر و دمپر
پروژه: پروژه کنترل دما و نرخ جریان عبوری
پروژه: تثبیت کننده سرعت خودرو
پروژه: پروژه سیستم منابع ذخیره آب به صورت آبشاری
پروژه: کنترل سرعت موتور DC
پروژه: کنترل موقعیت موتور DC
پروژه: مدل سازی راکتور شیمیایی CSTR
پروژه: کنترل سیستم تعلیق خودرو
پروژه: مدل سازی دینامیکی و شبیه سازی منیپولاتورهای دو لینکی با مفاصل صلب
پروژه: سیستم کنترل و تعادل پاندول وارونه
پروژه: سیستم کنترل موقعیت هواپیما در صفحه قائم
پروژه: سیستم کنترل موقعیت گوی بر روی تیر